De risico- inventarisatie en -evaluatie

19 november 2021  |  Brabant-Zeeland

Een aantal bedrijven die bij IW Brabant-Zeeland zijn aangesloten hebben administratief geen RI&E. Dit betekent dat er een risico is bij het plaatsen van monteurs in opleiding. Binnenkort zal IW  met die betreffende bedrijven contact opnemen om te checken of onze administratie juist is en of er ondersteuning nodig is met het opstellen van een RI&E.

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel dient door een arbodienst of Arbodeskundige schriftelijk te laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. In het opgenomen plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Tot slot zijn ook de arbeidsongevallen uit het verleden opgenomen.

Wel RI&E plichtig, maar geen RI&E uitgevoerd? Dan kunt u een boete krijgen wanneer inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Het niet kunnen tonen van een RI&E levert een bestuurlijke boete op of zelfs een proces verbaal. Een bedrijf dat geen risico–inventarisatie en -evaluatie heeft, onttrekt zich aan een wettelijke verplichting en is in overtreding. De wet schrijft voor dat de arbozorg gewaarborgd moet zijn en daar moet de werkgever, ook in het geval van detacheren, op toezien. In uitzonderlijke gevallen kan die verantwoordelijkheid bij een andere partij worden gelegd. De wetgever adviseert om geen overeenkomst te sluiten met bedrijven zonder RI&E.

Dé opleider in de
Elektro- en Installatietechniek
Webstation webdesignWordpress Development